Privacy Verklaring (AVG)

Hier vind je de privacyverklaring van Praktijk Neela Paulussen, lichaamsgerichte psychotherapie en traumatherapie. Hierin wordt omschreven hoe ik met jouw persoonlijke gegevens om ga.

 

GEGEVENS DOSSIER
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten, met de nadruk op ‘informed consent’.

 • In dit dossier noteer ik aantekeningen over je gezondheidstoestand, uitgevoerde interventies en ontwikkelingen.
 • Tevens worden hier gegevens opgenomen, die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd  bij een andere discipline zoals bijvoorbeeld jouw huisarts of psychiater/GZ psycholoog.
 • Jouw evt (sessie)verslagen worden ook in dit dossier opgenomen.
 • Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
 • Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
 • Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik heb een digitaal dossier op een externe harde schijf met wachtwoord.
 • Met jouw expliciete toestemming worden gegevens gebruikt om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Soms bespreek ik met collega’s of supervisor casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een factuur.
 • Ik zal de persoonsgegevens die vermeld staan op uw zorgnota uitsluitend verstrekken aan een accountantskantoor. Praktijk Neela Paulussen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het dossier wordt, zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard.

 

DIGITALE BEVEILIGING

 • Mijn website-adres is: https://neelapaulussen.nl en heeft een zogenaamd SSL beveiligingscertificaat. Dat wil zeggen dat anderen geen toegang krijgen tot de gegevens die via deze website worden uitgewisseld tussen jou en mij.
 • Als we een sessie via beeldbellen doen, gebruiken we een beveiligd platform dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bij voorkeur Whereby.

 

GEGEVENSVERWERKING BIJ DEELNAME AAN TRAINING/WORKSHOP
Wordt nog verder uitgewerkt.

 

JE RECHTEN MET BETREKKING TOT JE GEGEVENS

 • Je kunt mij verzoeken tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Hetzelfde geldt wanneer je inzage zou willen in jouw gegevens/dossier
 • Als je van mening bent dat ik niet goed omga met je persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij mij. Als jij en ik er niet samen uitkomen en het antwoord van mij op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over mij in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

 

PRIVACY OP DE NOTA
Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, ‘psychotherapie’ met bijbehorende code
 • de kosten van het consult

 

KLACHTENREGELING

Bij een geschil bespreken we dit eerst samen. Als we er niet uitkomen, dan kan je hier informatie vinden over de vervolgstappen: https://sblp.nl/wp-content/uploads/Stroomschema-klachtafhandeling-v1.pdf

 

IK BEN LID VAN:

 • Beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte Psychotherapeuten (SBLP)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementair zorg (RBCZ)
 • Wkkgz- en klachtenregeling: Geschillencommissie Camcoöp via de SBLP
 • Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) via de RBCZ

 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Ik behoud de vrijheid om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en zo nodig aan te vullen als de actualiteit dit vraagt. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring op mijn site geregeld te lezen, zodat je van deze veranderingen op de hoogte bent.

 

CONTACTGEGEVENS
Neela Paulussen * Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en traumatherapie

Postadres: Hoendiepstraat 22-1

1079 LV Amsterdam

www.neelapaulussen.nl

mail@neelapaulussen.nl

06 3489 1511

KVK: 57984344

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03-01-2024