Algemene Voorwaarden

 

 1. Indien je na het eerste gesprek besluit een vervolgafspraak te maken wordt er een schriftelijke behandelovereenkomst getekend waarin onder meer heldere afspraken staan over privacy.
 2. De overeenkomst beëindigt wanneer:
  • We gezamenlijk in overleg hebben bepaald dat er geen sessies meer nodig zijn;
  • Jij zelf aangeeft met de sessies te willen stoppen
  • Wanneer er tijdens de sessies duidelijk wordt dat de hulpvraag meer vraagt dan ik kan als therapeut kan bieden. In dat geval zal ik, indien je dat wil, doorverwijzen naar een meer passende vorm van therapie.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst.
 4. Indien je verhinderd bent, dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. Bij geen, of te late afmelding wordt de sessie in rekening gebracht.
 5. Tijdens de behandeling wordt een dossier van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten bijgehouden, dat op jouw verzoek kan worden ingezien.
 6. Er geldt voor mijn praktijk een beroepsgeheim. Gegevens worden uitsluitend met jouw uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 7. Indien jijzelf, jouw huisarts of een andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject, wordt hiervoor naar jou een factuur gestuurd. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst afgesproken uurtarief.
 8. Praktijk Neela Paulussen is aangesloten bij de beroepsvereniging van de SBLP. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de praktijk van toepassing. Bij klachten kun je je tot deze beroepsvereniging richten. Daarnaast ben ik geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu
 9. Praktijk Neela Paulussen is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
 10. Praktijk Neela Paulussen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Hoendiepstraat 22-1, 1079LV AMSTERDAM, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Praktijk Neela Paulussen / Hoendiepstraat 22-1, 1079LV AMSTERDAM / mail@neelpaulussen.nl / 06 34 89 15 11 / KvK: 57984344